SalaGov
Phần mềm Quản lý tiền lương MISA SalaGov
MISA SalaGov giúp xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính thống nhất toàn tỉnh/thành phố,
góp phần hiệu quả trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

SalaGov

MISA SalaGov đáp ứng đầy đủ
quy trình và nghiệp vụ quản lý tiền lương
 • 01.
  Đáp ứng đầy đủ các quy định mới nhất của Nhà nước
  01.
  Đáp ứng đầy đủ các quy định mới nhất
  • Luật Ngân sách số 83/2015/QH13; Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12; Luật Quản lý Thuế 38/2019/QH14;
  • Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
  • Nghị định số 34/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xãQuyết định số 595/QĐ-BHXH Ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, BHYT;
  • Thông tư 80/2021/TT-BTC Hướng dẫn luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP;
  • Và nhiều quy định khác

 • 02.
  Tự động tính lương, truy lĩnh lương, quyết toán thuế TNCN
  02.
  Tự động tính lương, truy lĩnh lương
  • Chấm công, tổng hợp công, tự động tính lương, phụ cấp, các khoản trích nộp theo lương
  • Tự động tính truy lĩnh lương do nâng lương, phụ cấp hoặc nâng mức lương cơ sở và truy thu lương
  • Kết nối phần mềm kế toán (MISA Mimosa, MISA Bamboo) tự động lập giấy rút dự toán. hạch toán kế toán
  • Kết nối phần mềm MISA QLCB lấy thông tin lương, phụ cấp của CB – CCVC

 • 03.
  ĐÁP ỨNG THUẾ ĐIỆN TỬ THÔNG QUA DỊCH VỤ TVAN-MISA
  03.
  Đáp ứng thuế điện tử thông qua dịch vụ TVAN – MISA
  • Đăng ký sử dụng dịch vụ TVAN-MISA
  • Đăng ký tờ khai, mã số thuế, người phụ thuộc
  • Lập bảng tính thuế, lập và nộp tờ khai 05/KK theo tháng/quý
  • Lập bảng quyết toán thuế, lập và nộp tờ khai quyết toán 05/QTT kèm theo 3 phụ lục

 • 04.
  ĐÁP ỨNG BẢO HIỂM ĐIỆN TỬ THÔNG QUA DỊCH VỤ IVAN-BHXH
  04.
  Đáp ứng bảo hiểm điện tử thông qua dịch vụ IVAN-BHXH
  • Đăng ký sử dụng dịch vụ IVAN-BHXH
  • Lập hồ sơ thu BHXH, cấp sổ, thẻ BHXH; Lập hồ sơ cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT
  • Lập hồ sơ giải quyết chính sách BHXH, BHYT: như ốm đau, thai sản, tai nạn…
  • Lập hồ sơ BHXH tự nguyện, hỗ trợ do dịch Covid-19
  • Theo dõi tình hình chi trả các chế độ BHXH của người lao động trong đơn vị
  • Cho phép báo tăng, báo giảm, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm với cơ quan BHXH

 • 05.
  TỰ ĐỘNG LẬP DỰ TOÁN, BÁO CÁO CCTL
  05.
  Tự động lập dự toán, báo cáo cải cách tiền lương
  • Tự động tính dự toán lương cho CBNV trong biến chế, ngoài biên chế và nhu cầu CCTL, kinh phí CCTL cần cấp trên bổ sung theo TT 46/2019/TT-BT
  • Kết nối Phần mềm quản lý ngân sách Nhà nước MISA Bumas để cung cấp dự toán quỹ lương, hỗ trợ lập dự toán NSNN của đơn vị

 • 06.
  ĐẦY ĐỦ MẪU BẢNG LƯƠNG, BÁO CÁO CCTL
  06.
  Đầy đủ mẫu bảng lương, báo cáo cải cách tiền lương
  • Báo cáo linh động, tự thiết lập được biểu mẫu công thức đáp ứng được các mẫu bảng lương đặc thù của đơn vị
  • Đáp ứng đầy đủ các mẫu bảng tính lương: C02X, C05X, C02-HD, Mẫu số 09: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng đúng Thông tư 107/2017, Thông tư 70/2019, Nghị định 11/2020
  • Đáp ứng đầy đủ các báo cáo cải cách tiền lương: Báo cáo tình hình nhu cầu thực hiện (2a); Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện bảo hiểm thất nghiệp(2c); Báo cáo nguồn kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương (4a); Tổng hợp nhu cầu, nguồn thực hiện (4b)…

MISA SalaGov là công cụ giúp đơn vị chủ quản/tài chính
xét duyệt/tổng hợp lương toàn ngành/địa phương
 • Nắm bắt tình hình nộp, thẩm định và phê duyệt báo cáo
  Nắm bắt tình hình nộp, thẩm định và phê duyệt báo cáo
  • Thống kê nhanh được tình hình nộp báo cáo của ĐVTT: Tổng số đơn vị, số đơn vị đã nộp, số đơn vị chưa nộp và số báo cáo đã được phê duyệt;
  • Nhận, thẩm định, xét duyệt bảng lương, bảng dự toán, báo cáo CCTL hoàn toàn trực tuyến;

 • Tự động tổng hợp bảng lương, dự toán lương và nhu cầu CCTL toàn ngành/địa phương
  Tự động tổng hợp lương toàn ngành/địa phương
  • Tự động tổng hợp báo cáo lương theo tháng, năm và phân loại theo từng loại hình đơn vị
  • Tự động tổng hợp số liệu dự toán lương và dự toán lương bổ sung từ các đơn vị cấp dưới gửi lên
  • Tự động tổng hợp nhu cầu CCTL và số kinh phí chi CCTL cần cấp trên bổ sung
  • Cung cấp biểu đồ thống kê theo nhiều tiêu chí phục vụ nhu cầu quản trị đặc thù
  • Đầy đủ báo cáo tổng hợp theo: Thông tư 107/2017, Thông tư 70/2019, Nghị định 11/2020, Thông tư 46/2019…

SalaGov