SalaGov
Phần mềm Quản lý tiền lương MISA SalaGov
MISA SalaGov GIÚP XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI CHÍNH THỐNG NHẤT TOÀN TỈNH/TP, GÓP PHẦN HIỆU QUẢ TRONG CÔNG CUỘC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

SalaGov
SalaGov

Tính nâng nổi bật của MISA SalaGov
Đầy đủ nghiệp vụ Lập dự toán – Quản lý ngân sách cho
tất cả các đơn vị HCSN, Xã/Phường/Thị trấn
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 • Đáp ứng đầy đủ các quy định mới nhất của Nhà nước
  Đáp ứng đầy đủ các quy định mới nhất của Nhà nước

 • Tự động tính lương, truy lĩnh lương, quyết toán thuế TNCN
  Tự động tính lương, truy lĩnh lương, quyết toán thuế TNCN

 • Tự động lập dự toán và báo cáo xác định nhu cầu cải cách tiền lương
  Tự động lập dự toán và báo cáo xác định nhu cầu cải cách tiền lương

 • Đáp ứng đầy đủ mẫu bảng lương, báo cáo CCTL
  Đáp ứng đầy đủ mẫu bảng lương, báo cáo CCTL

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN – CƠ QUAN TÀI CHÍNH
 • Nắm bắt tình hình nộp, thẩm định và phê duyệt báo cáo
  Nắm bắt tình hình nộp, thẩm định và phê duyệt báo cáo

 • Tự động tổng hợp bảng lương, dự toán lương và nhu cầu CCTL toàn ngành/địa phương
  Tự động tổng hợp bảng lương, dự toán lương và nhu cầu CCTL toàn ngành/địa phương

SalaGov